© 2020 by Saskia De Kinder  -  Photos by  © Saskia and Georges De Kinder  

vintage kimono

textile center of Kyoto